Regulamin zajęć

Regulamin zajęć prowadzonych w ramach projektu „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!” realizowanego ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w zgodzie z rozporządzeniami Rady Ministrów, a także wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu, a także zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych w ramach projektu “Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" możliwy jest tylko i wyłącznie dla osób, które znajdują się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie posiadają żadnych chorób ani kontuzji, nie zaobserwowały u siebie ani osób w swoim otoczeniu w ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd). Ponadto, nie przebywają w kwarantannie lub izolacji oraz nie były zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni.

1. „Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań" w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

2. Zajęcia mają charakter sportowo- rekreacyjny i przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób po 55 roku życia zamieszkujących na stałe na terenie miasta Poznania w obrębie dzielnic Morasko - Radojewo, Naramowice oraz Umultowo.

3. Zajęcia odbywają się w ściśle określonych lokalizacjach i godzinach podanych na stronie internetowej programu www.aktywnenaramowice.pl.

4. Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za dane zajęcia. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania limitu miejsc tworzona jest lista rezerwowa. W razie zwolnienia się miejsca, osoby z tej listy maja pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach.

5. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju prowadzonych zajęć.

6. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń.

7. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.

8. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.

9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.

12. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową.

13. W czasie uczestnictwa w animacji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu a uczestników obowiązuje kultura osobista oraz bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz innych miejscach przeznaczonych na zmianę stroju na sportowy.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć oraz regulaminu o czym poinformuje za pomocą strony internetowej.

16. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć, filmów oraz innych materiałów a uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), na potrzeby realizacji działań oraz w zakresie sprawozdawczości.

17. Osoby, które decydują się uczestniczyć w zajęciach w ramach programu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez trenerów, instruktorów oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, szczególnie w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania zakażeniom, bezpieczeństwa oraz zasad postępowania ze sprzętem sportowym.

18. Przed każdorazowym wejściem na teren gdzie odbywają się zajęcia, należy zdezynfekować dłonie za pomocą specjalnego środka
zapewnionego przez organizatora.

19. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z bezwzględną akceptacją powyższego regulaminu.